#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE

 

Panelová cesta k areálu SPP Storage; udržovací práce

Obec hodlá ještě do konce r. 2022 provést udržovací práce na stávající panelové cestě od křižovatky ul. Lesní a Myslivecká po areál spol. SPP Storage, s.r.o. (zásobník plynu). Předmětem stavby bude úsek v délce cca 967 m s asfaltobetonovým povrchem o šíři 3,0 m lemovaným oboustranně krajnicí z kameniva šířky 0,5 m. Za tímto účelem bylo na začátku listopadu 2022 zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Aktuální stav je dokumentován následující fotogalerií.

Prostor křižovatky ul. Lesní a Myslivecká (začátek staničení)  Panelová cesta  Panelová cesta  Panelová cesta  Panelová cesta  Konec úseku

 

Obnova historické vodní nádrže

Účelem záměru „Obnova historické vodní nádrže“ navrženého v rámci nezastavěného území JV od obce Dolní Bojanovice na vodních tocích Prušánka a Hrabínkova stružka (pozn. litorální zóna nádrže zasahuje i na sousední k.ú. Josefov u Hodonína) je zvýšení protipovodňové ochrany, vytvoření nové vodní plochy k zadržení vody v krajině a zvýšení její biodiverzity, vytvoření podmínek pro volnočasové aktivity a extenzivní chov ryb.

Obec se dlouhodobě zabývá přípravou realizace tohoto vodního díla a cca v polovině roku 2022 pro záměr získala stavební povolení vodoprávního úřadu. Vzhledem k celkovým nákladům stavby bude k realizaci přistoupeno v případě možností jejího financování z dotačních zdrojů.

Koordinační situace (1.03 MB)

 

Rekonstrukce části ul. Vinařské

Obec připravuje rekonstrukci dílčího úseku ulice Vinařské, a to její západní část - od ulice Pod Čaganovem po ulici Pod Ořechy. Za tímto účelem zajistila zpracování projektové dokumentace (Projekce DS s.r.o., Hodonín; Ing. Peter Štefančík). 

Projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce části stávající komunikace v obci Dolní Bojanovice, která slouží jako cyklotrasa vedoucí podél vinných sklepů a připojuje se na vinařské cyklotrasy a cyklostezky na Poldluží. Jedná se o část komunikaci v délce 181,23 m. Šířka komunikace je 3,0 m. Po obou stranách komunikace je vozovka lemována žulovým obrubníkem, v ose komunikace je vybudován odvodňovací žlab šířky 0,50m z žulových kostek uložených do betonového lože. Nový kryt vozovky je navržen z drobných žulových kostek 8/10cm.

Přehledná situace (159.53 kB)

Katastrální situace (140.27 kB)

Situace (238.21 kB)

 

Ul. Vinařská - komunikace

Obec připravuje rekonstrukci dílčího úseku ulice Vinařské, a to její východní část - od ulice Pod Ořechy po ulici Mlýnskou. Za tímto účelem zajistila zpracování projektové dokumentace (ViaDesigne, s.r.o., Břeclav; Ing. Martin Stöhr). 

Situace širších vztahů

 

Vodovod v ul. Vinařské

Obec připravuje realizaci stavby propojení veřejného vodovodního řadu (z PE 100) v ul. Vinařské. Jedná se o úsek v délce cca 63 m nedaleko bývalé Restaurace Mlýn. Pro tuto stavbu byla pořízena projektová dokumentace a příslušný vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad pro vodní díla byl zažádán o vydání stavebního povolení.

Koordinační situace stavby

 

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Višňové

Obec připravuje rekonstrukci místní komunikace v ul. Višňové. Povrch vozovky se předpokládá z asfaltobetonu. Vyvolanou investicí bude zřejmě přeložka stávajícího sdělovacího kabelu CETIN. Realizaci stavby vozovky bude předcházet výstavba veřejného vodovodního řadu.

Koordinační situace (436.35 kB)

 

Prodloužení veřejné kanalizace v ul. Řadovky

Obec zadala projekční přípravu záměru prodloužení veřejné stoky jednotné kanalizace v části ul. Řadovky s napojením na stávající kanalizační systém v prostoru křižovatky ul. Kyjovská, U Školky a Řadovky. Délka předpokládaného prodloužení veřejné části kanalizace je cca 50 m a v případě realizace umožní odkanalizování 4 potenciálních stavebních pozemků v zastavěné části obce. Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je Ing. Jaroslav Bartoníček, Ratíškovice. 

Situace širších vztahů

 

Revitalizace bytového domu Na Hrázce 32

Obec po dokončení revitalizace "zelené bytovky" Na Hrázce 62 zvané také jako "Esmeralda" aktuálně připravuje projektovou dokumetaci pro obdobný (ne-li větší) rozsah stavebních prací také v případě sousedního bytového domu Na Hrázce 32. Náplní rekonstrukce objektu bude komplexní návrh revitalizace obálky budovy – tedy zateplení obvodových stěn, rekonstrukce a zateplení střechy, zateplení stropu nad suterénem, výměna všech výplní otvorů, nová elektroinstalace a návrh vhodné technologie vytápění objektu včetně rozvodů.

Bytový dům na Hrázce 32

 

LBC Dolní rybník a LBC Žižlatka 2

Obec připravila projektové dokumentace pro následnou realizaci 2 lokálních biocenter v rámci územního systému ekologické stability místní úrovně, a to vodní nádrž v LBC Dolní rybník navrženou JV od obce mezi stávající cyklostezkou Dolní Bojanovice-Hodonín a vodním tokem Prušánka a dále LBC v lokalitě Žižlatka.

Vodní nádrž v LBC Dolní rybník

Situace - LBC Žižlatka 2

 

Úpravy stávajících budov, veřejného prostranství a vytvoření kulturního centra obce

Obec v návaznosti na pořízenou územní studii veřejných prostranství a projektovou dokumentaci konkrétního záměru připravuje realizaci úpravy veřejných prostranství tzv. hlavní návsi. Předmětem stavby bude několik samostatných stavebních objektů:

SO 01 PODIUM
SO 02 VÍCEÚČELOVÉ PROSTORY KULTURNÍHO DOMU
SO 03 ZÁZEMÍ KULTURNÍHO DOMU
SO 04 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC
SO 05 KULTURNÍ DŮM
SO 06 RESTAURACE
SO 07 BUFET
SO 08 PRŮCHOD, OCHOZ A TRIBUNY
SO 09 DROBNÉ STAVEBNÍ OBJEKTY A OPLOCENÍ AREÁLU

IO 100 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
IO 200 AREÁLOVÁ KANALIZACE A ROZVODY VODY
IO 300 AREÁLOVÉ ROZVODY NN A OSVĚTLENÍ
IO 400 ÚPRAVA ROZVODŮ PLYNU

Vzhledem k celkovým nákladům stavby bude obec usilovat o možnost jejího financování z dotačních zdrojů.

Situace

 

Veřejná prostranství - Druhá náves

Obec v návaznosti na pořízenou územní studii připravuje projektovou dokumentaci pro realizaci úpravy veřejných prostranství tzv. Druhé návsi. Předmětem stavby bude několik samostatných stavebních objektů:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

   SO.101 A : Parkoviště a přeložení chodníku v ul. Okružní, Lipová
   SO.101 B : Parkoviště + chodníky na rohu ul Okružní, Hlavní
   SO.101 C : Náves s autobus. obratištěm, s parkovacími stáními
   SO.101 D : Parkoviště v ulici Lesní
   SO.101 E : Pojízdný chodník
   SO.101 F : Chodník v parku
   SO.101 G : Chodník v ulici U Penzionu

SO 141 - Veřejné osvětlení

Katastrální situace

 

Chodník v ul. Dlouhé

Záměrem obce je realizace chybějících úseků chodníku v ul. Dlouhé na trase od současného sídla spol. VEOS Pospíšil s.r.o. po ul. Hodonínskou. Tato stavba bude ovšem časově a věcně koordinována s připravovanou stavbou spol. EG.D, a.s. týkající se odstranění (náhrady) vzdušného vedení NN v této části obce a jeho přeložení do země (kabelové vedení NN). Termín realizace stavby se předpokládá cca v r. 2025.

Schéma širších vztahů se zákresem řešených úseků stavby

Chodnik v ul. Dlouha-situace.pdf (452.72 kB)

 

Zvýšení kategorie lesní cesty rekonstrukcí stávající LC v lokalitě Stupava - 2. etapa

Záměrem obce je realizace další etapy zvýšení kategorie lesní cesty rekonstrukcí stávající lesní cesty v lokalitě Stupava. Za tímto účelem obec zajistila zpracování projektové dokumentace a vybrala dodavatele stavby. K vlastní realizaci bude přistoupeno pouze v případě úspěšné žádosti o získání dotace.

Rozpočtové náklady na realizaci: 3.329 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o., Veselí nad Moravou

Situace širších vztahů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy