#
#
#
#
#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů


Hasičský sbor v Dolních Bojanovicích byl založen v roce 1906. Bližší údaje o jeho činnosti za Rakousko-Uherska však nemáme. Během první světové války byla jeho činnost utlumena, neboť většina práce schopných mužů, tedy i členů sboru, byla na frontě a bezpečnostní ochranu vůči požáru zajišťovala armáda nebo zbylí občané v obci.
Jeho činnost byla obnovena na podnět místních občanů za spolupráce hasičského sboru sousední obce Lužice a jeho náčelníka Jakuba Beneše dne 19. června 1921. Na ustavující schůzi hasičského sboru zastupoval starostu obce člen obecní rady František Bohůn (čp. 8). Slavnostní projev k zakládajícím členům sboru měl br. Novák z Lužic pod heslem “Bohu a vlasti ku cti, bližnímu ku pomoci”. Na ustavující schůzi se dostavilo 69 občanů, kteří se přihlásili za činné nebo přispívající členy hasičského sboru. Tímto aktem byla obnovena aktivita sboru přerušená v období první světové války. Do výboru hasičského sboru byli zvoleni následující členové: František Červenka, Petr Turek, Jan Maršálek, Petr Švehla a Jiří Pecůch.
Technické vybavení sboru bylo od roku 1921 umístěno v objektu v blízkosti hřbitova, který slouží jako požární zbrojnice dodnes. Finanční prostředky na zakoupení úborů a technického vybavení sboru se zajišťovalo dobrovolnými sbírkami mezi spolky a občany. Ve dvacátých a třicátých letech v období první republiky pořádal hasičský sbor taneční zábavy, plesy, veřejná i pohotovostní cvičení, stejně jako divadla, střídavě na obecní hospodě, později u Floriána Pelikána, Michala Bílka a u Florýků. Čistý zisk se věnoval na zakoupení potřebných rekvizit.
Dne 3. září 1922 byla zakoupena a vysvěcena hasičská stříkačka, která byla pořízena v rámci finanční sbírky v ceně 19 000 Kč. Na nákup stříkačky přispěl Obecní úřad v Dolních Bojanovicích, majitel hodonínského cukrovaru Redlich, majitel mlýna na obilí v Hodoníně Kudrna, Raiffeisenka v Dolních Bojanovicích, tělovýchovné spolky Čs. orel, Sokol a občané.
Ve výboru a vedení hasičského sboru se vystřídala řada členů, z nichž uvádíme tyto: František Kůrečka a Rudolf Mikuš, učitelé obecné školy, František Červenka, Josef Turek, Petr Jordán, Tomáš Svoboda, Matouš Kučera, Michal Bílek, Michal Rudolf Bohůn a František Kaňa.
V roce 1942 byl majetek hasičského sboru z příkazu protektorátních úřadů předán do správy obce. Do této doby byla hlavní činnost sboru zaměřena na výcvik jednotky při zdolávání požárů a získávání finančních prostředků na nákup výstroje členů požárního sboru a jeho technického vybavení. V dnešní době sbor dotuje Okresní úřad Hodonín. V roce 1988 měl sbor 63 členů, jejichž činnost byla zaměřena na preventivní výchovnou a propagační práci mezi občany a žáky základní školy.
Zájmová činnost nebyla však zaměřena pouze na ochranu majetku v socialistickém vlastnictví a majetku občanů, ale i na výpomoc při plnění volebního programu. Požární sbor byl aktivním členem Národní fronty a tím se stal organizací politickou. V roce 1988 úkoly dobrovolného požárního sboru plnil kolektiv dorostenců, kteří se scházeli jedenkrát za 14 dnů v rámci výcvikového roku. Téhož roku se zúčastnili soutěže požárních jednotek o putovní pohár pod záštitou Místního národního výboru v Dolních Bojanovicích, kdy družstvo dorostenců se umístilo na 3. místě v kategorii mužů za účasti 25 soutěžících družstev.
Předsedou Svazu požární ochrany v roce 1988 byl Josef Slabý (čp….). Po listopadové revoluci převzal funkci předsedy Svazu dobrovolných hasičů v Dolních Bojanovicích (dříve Svaz požární ochrany) Pavel Šebesta (čp. ...) a náčelníka sboru Jiří Vaculík (čp. 617). V roce 1993 byla členy provedena nutná oprava hasičské zbrojnice u hřbitova – opravy vnitřních omítek, podlahy a opravy fasády. V roce 1996 byla na krátkou dobu kvůli nedostatku financí přerušena činnost sportovních týmů a sbor se omezil pouze na udržování techniky v provozu v případě vzniku požáru. V roce 1999 byl zvolen nový výbor a obnovena činnost sboru.
Hasičský sbor je od roku 2006 přestěhován do nové hasičské zbrojnice poblíž Základní a mateřské školy. Mimo akcí, výjezdů k požárům, požárním dozorům či jiných profesních činností se věnují pořádání sportovních a kulturních akcí. Z těch soutěžních je to pomoc při organizaci tradičního běžeckého závodu dětí a dospělých Burčáková šestka nebo hasičská soutěž požárních stříkaček PS-8. Jsou pořadateli také multižánrového hudebního večera Hasičská noc na Myslivně v Dolních Bojanovicích, kde mají možnost se představit především kapely lokálního charakteru. Takto akce je rok od roku více navštěvovaná. Mezi další akce patří různá odpoledne pro děti, představení stříkaček nebo jiného vybavení apod. V roce 2010 zakoupila obec Dolní Bojanovice novou Tatru CAS-15
V současné době má sbor 32 členů, z toho 14 členů zásahové jednotky, která pravidelně vyjíždí ke všem akcím v obci nebo blízkém okolí. V roce 2012 dostala zásahová jednotka poděkování ministra vnitra Jana Kubiceho za nasazení při likvidaci jednoho z největších požárů posledních let u Bzence.
V současné době výbor funguje v tomto složení: starosta Josef Polínek (čp. 438), velitel zásahové jednotky Petr Bohun (čp….), zástupce velitele Stanislav Rajchman (č. 903)
Činnost sboru dobrovolných hasičů je pro občany obce velmi záslužná a je třeba ji plně podporovat.