#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní studie Dolní Bojanovice - lokalita Díly nad kyjovskou cestou

Lokalita Díly nad kyjovskou cestou se nachází na východním okraji obce a navazuje na zastavěné území. Platný územní plán v lokalitě navrhuje urbanizovaný rozvoj bydlení v rodinných domech a za tímto účelem zde vymezil zastavitelnou plochu "Z23" o celkové výměře cca 7,5 ha.

Podmínkou pro změnu využití předmětného území a rozhodování v území je pořízení územní studie, která zajistí koordinaci rozvoje řešeného území. V odpovídající podrobnosti prověří a navrhne plošné, prostorové a funkční uspořádání zájmové lokality za účelem zajištění jejího optimálního využití a logické územní provázanosti.

Zájmové území

 


 

NÁVRH

Vybraným zpracovatelem návrhu územní studie je Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno (projektant: Ing. arch. Vanda Ciznerová, autorizovaný architekt ČKA).

Územní studie byla opakovaně konzultována s vlastníky pozemků a staveb v řešeném území a dále se zástupci spol. EG.D, a.s. Brno a SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice ve věci vyvolaných přeložek vedení VN a dále existence zlikvidované sondy, které omezují efektivní rozvoj zástavby v předmětné lokalitě. Přestože je územní studie nadále ve stádiu rozpracovanosti, byla odsouhlasena navržená urbanistická koncepce a obec přistoupila ke zpracování geometrického plánu k rozdělení pozemků.

Oproti původnímu předpokladu byl na pokyn obce a pořizovatele územní studie rozšířen rozsah řešeného území o jižní část území ve směru ke sportovnímu areálu, kde územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro urbanizovaný rozvoj funkce smíšené výrobní, která nebude v kolizi s "klidovou" obytnou zónou reprezentovanou zástavbou rodinných domů. Řešené území tedy nově přesahuje 11 ha.

Dle rozpracované územní studie se předpokládá vymezení 77 stavebních pozemků pro rodinné domy20 stavebních pozemků pro smíšenou výrobu.

Dokončení územní studie se předpokládá na konci r. 2022.

 

Návrh urbanistické koncepce vymezující jednotlivé stavební pozemky a pozemky veřejných prostranství:

Výkres s návrhem urbanistické koncepce