#
#
#
#
#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní studie Dolní Bojanovice - lokalita Záhumenice

Lokalita Záhumenice se nachází na jižním okraji obce a navazuje na zastavěné území. Platný územní plán v lokalitě navrhuje urbanizovaný rozvoj bydlení v rodinných domech a za tímto účelem zde vymezil několik zastavitelných ploch bydlení - "Z04a", "Z04b", "Z06", "Z07" o celkové výměře cca 4,2 ha. K obsluze těchto rozvojových území jsou doplněny zastavitelné plochy/ koridory veřejných prostranství "Z05", "Z08", "Z09" a "Z68" určené k umístění staveb dopravní a technické infrastruktury, veřejné zeleně apod.

Přestože podmínku zpracování územní studie vyžaduje územní plán pouze pro plošně nejvýznamější zastavitelnou plochu "Z06" o výměře cca 2,5 ha, s cílem zajištění koncepčního řešení je územní studie pořizována pro téměř celou jižní část obce, kde se navrhuje rozvoj urbanizovaného bydlení. Zpracovatelem územní studie je spol. Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno (projektant: Ing. arch. Vanda Ciznerová, autorizovaný architekt ČKA).

Návrh urbanistické koncepce byl ve fázi rozpracovanosti odprezentován vlastníkům pozemků a staveb v řešeném území s výzvou o uplatnění případných připomínek. Územní studie je dosud ve fázi rozpracovanosti a je řešena s ohledem na majetkoprávní poměry v území.

 

Vymezení území na výřezu hlavního výkresu územního plánu:

Výřez hlavního výkresu územního plánu

 

Vymezení řešeného území nad katastrální mapou s ortofotem:

Znázornění řešeného území

 

Návrh urbanistické koncepce:

Návrh urbanistické koncepce

 

Širší vztahy:

Širší vztahy