#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Komplexní pozemkové úpravy

Komplexní pozemkové úpravy jsou docela složitá problematika, se kterou bych vás rád alespoň ve stručnosti seznámil.  V době minulé byly mnohým vlastníkům odebrány pozemky za účelem kolektivního hospodaření. Scelováním do velkých bloků byly tyto pozemky rozorány a hraniční kameny zničeny. Zrušeno bylo mnoho remízků, mokřadů a biotopů, což také přispělo ke zmizení některých živočišných druhů i k celkové degradaci půdy a krajiny, jejíž schopnost zadržet vodu se velmi snížila. Drancováním přírody a půdy, ztratili lidé hodnotový vztah ke krajině, ale hlavně k půdě jako zdroji obživy, což trvá dodnes.

Když po roce 1989 původní vlastníci zemědělské půdy požádali o navrácení svého majetku, vznikly z mohutných lánů pozemky různých tvarů, k nimž mnohdy nemá současný vlastník žádný přístup. Původní pozemky nebyly vytýčeny a hranice převážně zemědělské půdy nejsou dodnes přesně známy. Je také mnoho pozemků s nevyjasněným vlastnictvím nebo tzv. americké pozemky, což velmi komplikuje jakýkoliv rozvoj nebo záměry obcí, ale také hospodaření vlastníků půdy.  Toto se u nás podařilo částečně vyřešit digitalizací katastrálních map, ale ne zcela.

Komplexní pozemkové úpravy jsou velmi významné pro rozvoj venkova. Díky nim lze v obecném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky každého vlastníka do logických celků, provádět jejich scelování, narovnání hranic. Dále také umožňují zpřístupnění pozemků (vlastnický zájem). Provedením pozemkových úprav dojde ke zlepšení funkčních vlastností a zúrodnění půdy. Zahrnují také zapracování opatření snižujících erozi půdy, splavování při přívalových deštích, retence a zadržování vody v krajině, budování přístupu k zemědělským pozemkům, biokoridorů, potřebné infrastruktury,  apod.

Veškeré pozemkové úpravy provádí a hradí stát prostřednictvím pozemkových úřadů. Při tomto procesu jsou dána přísná pravidla, aby nedošlo k poškození vlastnických práv. Posuzuje se i cena pozemků. Ke zdárnému dokončení pozemkových úprav je zapotřebí především vzájemná spolupráce vlastníků s projektantem, který jim návrh nového uspořádání pozemků předkládá k odsouhlasení.

Význam pozemkových úprav pro vlastníky a nájemce půdy

•           přehledné a jasné vlastnické vztahy

•           lepší organizace půdní držby

•           lepší tvar pozemků vhodných pro zemědělské hospodaření

•           zajištěný přístup na pozemky

•           možnost reálného vypořádání spoluvlastnických podílů

•           jednorázové bezplatné vytyčení a stabilizace hranic nově navržených pozemků

 

Pozemkové úpravy se neprování na zalesněných pozemcích, které lze ale nechat v rámci KPÚ vytýčit a také na vinicích vysázených na vlastních pozemcích.

Pozemkové úpravy nejsou něčím novým. První pozemkové úpravy na Moravě prováděl pan František Skopalík z obce Záhlinice už v 60. letech 19. Století. Šlo o scelování pozemků, jak to v praxi viděl při studiích v Německu. Nejedná se tedy o nějaký pokus, ale o předem promyšlenou úpravu s konečným efektem pro každého vlastníka.

upr

Náš katastr prošel místy tzv. jednoduchými pozemkovými úpravami. Provedení komplexních pozemkových úprav, kterým bude muset projít dříve nebo později každé katastrální území v ČR, je tedy logickým krokem k narovnání starý křivd a také historického dluhu vůči krajině. Ke spuštění KPÚ je třeba souhlasu většiny vlastníků orné půdy. Koncem tohoto roku plánujeme uspořádat seminář k této problematice.

>> Podrobnější informace k pozemkovým úpravám najdete v materiálu Ministerstva zemědělství <<

>> Aktualizované informace k pozemkovým úpravám v materiálu MZ z roku 2017 <<