#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plán Dolní Bojanovice

vydaný usnesením zastupitelstva obce č. 307/13 ze dne 19. 12. 2013 formou opatření obecné povahy

účinný ode dne 06. 01. 2014 

Opatření obecné povahy č. 2/2013 Schema ÚP

  • VÝROK

Textová část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres zásobování vodou a odkanalizování

Výkres energetiky

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  • ODŮVODNĚNÍ

Textová část odůvodnění

Textová část odůvodnění doplněná pořizovatelem

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

Pozn.

Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

 


Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Bojanovice v uplynulém období leden 2014 - leden 2018

schválena usnesením zastupitelstva obce č. ZO/64/2019 ze dne 19. 06. 2019

Zpráva o uplatňování územního plánu (schválené znění)

Příloha č. 1 - Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu

 

Pozn.

Zpráva popisuje, jak byl územní plán uplatňován a co se v území změnilo za poslední čtyři roky, tedy jak se změnily podmínky od vydání územního plánu, a je zadáním pro pořízení změny č. 1 územního plánu.