#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Studie veřejného prostranství návsi a prostoru za ZUŠ a Obecním domem

 

Obec Dolní Bojanovice v současné době připravuje studii veřejného prostranství v centru obce, jejímž předmětem bude návrh regenerace vnitrobloku za základní uměleckou školou a Obecním domem, jeho funkční propojení s prostorem hlavní návsi, úprava návsi, parkové úpravy podél vodního toku Prušánka, koncepce parkování v centru obce, prověření možností architektonických úprav Obecního domu a výtvarné řešení fasád souboru staveb do ul. Prostřední. Snahou je posílit rekreační potenciál této části území s možností konání různých kulturních a volnočasových aktivit. 

Jistě existuje více způsobů, jak řešení tohoto území uchopit. V minulosti bylo pořízeno za tímto účelem několik studií s více či méně zajímavými podněty. Některé z nich by stálo zato převzít do finální podoby studie. Výsledný návrh řešení prostoru by měl přesto vycházet z reálných technických i finančních možností.

Rádi bychom toto území více zkvalitnili a zatraktivnili, a to ve spolupráci s Vámi. Z toho důvodu uvítáme veškeré Vaše náměty, návrhy a podněty, které by mohly být inspirujícím podkladem pro zpracování územní studie veřejného prostoru a následnou realizaci.

 

Vaše podněty můžete zasílat elektronicky na email: investice@dolnibojanovice.cz.

Bližší informace k připravovanému projektu sdělí Bc. Tomáš Konečný, investiční technik OÚ Dolní Bojanovice (kontakt: 724 165 471, investice@dolnibojanovice.cz).

 

Indicie pro koncepci vnitrobloku za ZUŠ/ Obecním domem:

 • zachovat pěší propojení prostoru podél objektu restaurace ve směru z návsi,
 • doplnit pěší propojení prostoru do ul. Prostřední „pasáží“,
 • umožnit dopravní obsluhu z místní komunikace v zadní části vnitrobloku,
 • upřednostnit dlážděnou plochu prostoru s vymezením tanečního parketu,
 • upřednostnit spíše mobilní (profesionální) podium před řešením pevnou konstrukcí,
 • určit vhodnou polohu pro umístění pódia (v návaznosti na související zázemí),
 • na části (částech) prostoru uvažovat umístění hlediště,
 • zvážit oddělení vnitrobloku od „zelené plochy“ podél vodního toku pevnou barierou (přitom neřešit oplocením s plnou neprůhlednou výplní).

 

Předpokládaný postup:

červenec                            ustavení pracovní skupiny k řešení záměru zveřejnění možných

červenec – srpen              řešení prostoru na webových stránkách obce (příp. sociálních sítích),                                                                                       výzva občanům k podání podnětů

září – říjen                         veřejné projednání (fórum) s občany, projednání v orgánech obce

prosinec                             zpracování finální podoby studie

 

Orientační rozsah zájmového území:

Zajmove uzemi

 


Fotodokumentace aktuálního stavu:

stávající stavstávající stavstávající stavstávající stavstávající stavstávající stavstávající stavstávající stavstávající stavstávající stavstávající stavstávající stav

 


A K T U Á L N Ě

 

Po předchozích konzultacích se zástupci obce, stavební komise a dílčích projednáních v orgánech obce (rada a zastupitelstvo) byla studie postupně upravována dle uplatněných požadavků a podnětů a ve středu dne 27. 11. 2019 se uskutečnilo její veřejné projednání s odborným výkladem autora studie Ing. arch. Tomáše Havlíčka (http://www.letajici-inzenyri.cz/). Prezentace a následné diskuze se účastnilo cca 40 přítomných. 

veřejné projednáníveřejné projednáníveřejné projednání

Diskutována byla zejména následující témata:

 • názor, že navrhovaný areál by představoval multifunkční využití s odpovídajícím zázemím a možností konání nejrůznějších společenských, kulturních, ..., akcí, které v současnosti nelze v obci uspořádat. V tomto směru vývoj obce (v porovnání s jinými obcemi) stagnuje,

Předpokládá se, že areál by byl na základě vize a koncepce územní studie dále projekčně připravován do podrobnějších stupňů projektu pro územní a stavební řízení. Území by bylo členěno do jednotlivých etap výstavby a k realizaci by bylo přistupováno také s ohledem na možnosti spolufinancování z různých dotačních titulů.

 • dotazy ke způsobu využití stávající plochy "pod zeleným" v nároží ul. Josefovská/ Hodonínská a zda bude v rámci nového areálu počítáno s možností umístění "klubovny" pro chasu (FO-FO),

Předpokládá se, že po určité období budou funkční obě plochy. O případné transformaci stávající plochy "pod zeleným" pro jiné využití se rozhodne až na základě ověření v praxi. 

Studie navrhuje jistá zázemí v části areálu navazujícího na pódium. Koncepčně se zde předpokládá možnost umístění zákulisí, šaten a skladů. Konkrétní řešení by bylo ale až předmětem navazující technické dokumentace pro povolení stavby, v rámci které lze uvažovat také prostor pro tuto klubovnu. 

 • podnět ke zvážení na zachování provozu obou ploch (stávající v nároží ul. Josefovská/ Hodonínská i nově navrhovanou),

Po určité (zkušební) období se předpokládá možnost provozu obou areálů.

 • názor, zda je vůbec vhodné v budoucnu uvažovat o přesunutí např. Svatováclavských hodů ze stávajícího místa do prostoru nového areálu, který je narozdíl od tradičního místa "odsunut" do vnitrobloku, dotazy k dopravnímu napojení/ propojení nového areálu na stávající místní komunikace,

Cílem je vytvořit multifunkční areál s odpovídajícím zázemím, který nabídne možnost konání i takových akcí, které v současnosti není možné v obci uspořádat. Umístění konkrétních kulturních/ společenských či jiných akcí bude řešeno individuálně např. dle prostorových nároků. Dopravní obslužnost nového areálu se předpokládá jak z ul. Hlavní, tak i přes ul. Prostřední. Návrh řešení areálu musí umožnit zásobování restaurace (vinárny) i svoz odpadu. Musí také snést také pojezd strojní mechanizace (v případě stavby máje, montáže zvukové a světelné aparatury nebo mobilního hlediště).

 • podnět ke zvětšení plochy uvažovaného pódia ze stávajících 10x8m na alespoň 12x10m,

Prostorově by neměl být problém takovému požadavku vyhovět. Bude prověřeno a v řešení zohledněno.

 • dotazy na uvažovanou plochu tanečního parketu, resp. podnět na její zvětšení (přihlédnout ke stávající ploše v nároží ul. Josefovská/ Hodonínská),

Prostorově by neměl být problém takovému požadavku vyhovět. Bude prověřeno a v řešení zohledněno.

 • dotaz, zde se uvažuje s možností realizace konstrukce "pod zeleným" a místa pro vztyčení májky v rámci nového areálu,

Jedná se o konkrétní technické řešení, které aktuálně není předmětem řešení této studie (ta představuje pouze jistou koncepci využití plochy). Možností osazení konstrukce "pod zeleným" a jejím technickým a materiálovým řešením se budou zabývat navazující stupně projektové dokumentace.

 • řešení formy oplocení nového areálu od vodního toku Prušánka,

Na základě dosavadní diskuze a požadavků se předpokládá podél vodního toku takové oplocení areálu, které bude variabilní a umožní otevření/ uzavření areálu dle potřeb konkrétní akce.   

 • podnět ke zvážení občerstvení na více místech v rámci nového areálu (zejména s ohledem na konání akcí s předpokladem většího počtu osob),

Návrh prostoru pro občerstvení je aktuálně lokalizován v návaznosti na provoz restaurace a neuvažuje se s umístěním dalšího takového (trvalého) kiosku např. na protější straně areálu. Zároveň se ovšem nevylučuje technická příprava (tzv. hnízdo pro možnost připojení mobilního stánku). Vzhledem k předpokládané četnosti pořádaných akcí a obecně využitelnosti areálu bude tato skutečnost řešena individuálně ve vazbě na konkrétní typ akce a očekávaný počet návštěvníků. 

 • v rámci stávajícího pódia u plochy v nároží ul. Josefovská/ Hodonínská je na stěně zachováno sgrafito (pozn. technika grafické výzdoby povrchu omítky) od paní Hedviky Fukalíkové. Dotazy k možnostem jeho zachování či přesunu.

Nejedná se o technickou překážku. Konkrétní řešení bude navrženo v návaznosti na příp. změnu využití stávajícího areálu. Stěna může být ponechaná v místě jako určitý odkaz historie a tradice, ale také může být přesunuta a vhodně začleněna do kompozice nového prostoru.  

 

 

Aktuální verze studie:

situace

1

2

3

4

5

6

7

8

910Vaše případné podněty můžete zasílat elektronicky na email: obec@dolnibojanovice.cz, nejpozději však do pátku 03. 12. 2019.

Kontakt pro bližší informace: Bc. Tomáš Konečný, investiční technik OÚ Dolní Bojanovice (kontakt: 724 165 471, investice@dolnibojanovice.cz).

 

 


Pojetí prostoru a úprav objektů pohledem architektů v minulosti:

 

Autor návrhů:

Ing. arch. Tomáš Havlíček
Létající inženýři, Kounicova 23, 602 00 Brno

DB1-prostor před Obecním domem

DB2-prostor před Obecním domem

DB3-ul. Prostřední

DB4-vnitroblok za ZUŠ (bez hřiště)

DB5-vitroblok za ZUŠ (s hřištěm)

Var. B1

Var. B2

Var. B3

Var. B4

Var. B5

Var. C1

Var. C2

Var. C3

Var. C4

Var. C5

Var. C6

Var. C7

Celková koncepce řešení návsi

Řezopohled AAŘezopohled BB


 

Autor návrhů:

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
M2AI.COM s.r.o., Polívkova 29, Olomouc
 

Průvodní zpráva-Jan Mléčka

ZUŠ Situace-stávající stav

ZUŠ Návrh 1. NP

ZUŠ Návrh 2. NP

ZUŠ Histor. fasáda dle dochované fotografie

ZUŠ Návrh fasády

ZUŠ Perspektiva ul. Prostřední-návrh

ZUŠ Pohled z vnitrobloku od potoka-návrh

ZUŠ Řez přistavbou-návrh

ZUŠ Perspektiva od potoka-návrh


 

Autor návrhů:

Ing. arch. Helena Vašková
Žižkova 3077/13, Hodonín

Var. A - návrh možného řešení fasády Obecního domu

Var. B - návrh možného řešení fasády Obecního domu


 

Autor návrhů:

Ing. František Koliba
GEPROSTAV projekce s.r.o, Plucárna 3832/1a, Hodonín
 

Koliba1

Koliba2

Koliba3

Koliba4

Koliba5

Koliba6

Koliba7

Koliba8

Koliba9

Koliba10

Koliba11

Koliba12


 

Autor návrhů:

Ing. arch. Rastislav Tesařík.
PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, Hodonín
 

Var. A1

Var. A2

Var. B1

Var. B2