#
#
#
#
#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní studie veřejných prostranství Dolní Bojanovice - Druhá náves

Předmětem řešení je část území v severní centrální části obce Dolní Bojanovice. Území je vymezeno ze severu Hlavní ulicí a prostorem Slovácké chalupy, z jihu parkovací plochou před prodejnou elektra Kvart a ulicí Okružní. Ze západu území vymezuje zástavba podél Hlavní ulice a část bývalých stavebnin v Lesní ulici a z východu zdravotním střediskem.
Funkčně je lokalita vymezena jako OV – plochy občanského vybavení , BR – plochy bydlení v rodinných domech, UZ – plochy veřejných prostranství – veřejné (parkové) zeleně a SO – plochy smíšené obytné.
Celková rozloha řešeného území 18 000 m2.

Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Tomáš Zavřel, Komenského 389, 538 54 Luže.

Cílem územní studie je definování stávajícího veřejného prostranství ve vymezené centrální části obce Dolní Bojanovice (v prostoru tzv. druhé návsi) a jeho vazby na veřejnou infrastrukturu. Dále pak stanovení jednotlivých funkcí, provozních a kompozičních vazeb, možnosti úprav veřejného prostranství a systému zeleně.
Účelem územní studie je prověření veřejného prostranství a zpracování podrobného koncepčního územně plánovacího podkladu, který bude obci sloužit jako ideová vize směřující k postupné regeneraci veřejného prostoru v zájmové části území, jeho propojení do lépe fungujícího systému a rovněž jako podklad pro rozhodování v území.

 

Znázornění řešeného území

 

Kompletní znění územní studie (13.77 MB)